Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostepie do informacji publicznej z dnia 6 wrzesnia 2001 r. (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z pózn. zm.) fragment wniosku zostal zakreslony.

Przebieg postepowania:

1. Pismo Przewodniczacego Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 28 listopada 2016 r. skierowane do Prezydenta Miasta Piekary Slaskie o zajecie stanowiska w przedmiocie petycji.

2. Pismo Przewodniczacego Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uzupelnienia braków formalnych.

3. Odpowiedz Prezydenta Miasta Piekary Slaskie z dnia 19 grudnia 2016 r.

4. Dyskusja w przedmiocie petycji na posiedzeniu Komisji Budzetowo - Gospodarczej Rady Miasta Piekary Slaskie w dniu 23 stycznia 2017 r.

5. Pismo Komisji Budzetowo - Gospodarczej Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 6 lutego 2017 r. skierowane do Przewodniczacego Rady Miasta Piekary Slaskie.

6. Projekt uchwaly w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkanców Piekar Slaskich z dnia 24 listopada 2016 roku dotyczaca przeprowadzenia gruntownego remontu ul. Juliana Kawalca w Piekarach Slaskich z uwzglednieniem wykonania nawierzchni asfaltobetonowej. 

7. Uchwala Nr XXXII/401/17 z dn. 23.02.2017 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkanców Piekar Slaskich z dnia 24 listopada 2016 roku dotyczacej przeprowadzenia gruntownego remontu ul. Juliana Kawalca w Piekarach Slaskich z uwzglednieniem wykonania nawierzchni asfaltobetonowej.

link do uchwały