URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej: KP

Nr karty : KPz.1611.1.2021

 

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY:

 

Konsultacje społeczne w sprawie części wydatków budżetu Miasta Piekary Śląskie – „Budżet Obywatelski”

OGÓLNY OPIS:

1.     Budżet Obywatelski jest mechanizmem partycypacyjnym, w ramach którego mieszkańcy mają prawo zgłaszać projekty zadań publicznych, a następnie wybierać w trybie głosowania te zadania, które przeszły pozytywnie proces oceny.

2.     Zgłoszenia projektów dokonywać mogą wszyscy mieszkańcy Piekar Śląskich.

3.     Szacunkowy koszt realizacji projektu nie może przekraczać 700 000 zł.

4.     Każdy mieszkaniec może zgłosić dowolną liczbę projektów zadań publicznych, przy czym każdy
z nich wymaga złożenia odrębnego formularza zgłoszeniowego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wypełniony formularz wniosku, wraz z ewentualnymi załącznikami.

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

 • Formularz elektroniczny wniosku jest dostępny w dolnej części ekranu, po wybraniu urzędu właściwego do załatwienia sprawy.
 • Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 2. Złożyć bezpośrednio w Urzędzie Miasta w godzinach jego pracy.
 3. Listownie na adres: Urząd Miasta Piekary Śląskie, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84,
 4. Przesłać podpisany skan wniosku drogą elektroniczną na adres pbo@piekary.pl

 OPŁATY:

Wniosek jest wolny od opłat.

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1.     Formularze z propozycjami projektów podlegają procesowi opiniowania pod kątem możliwości realizacji, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Uchwale Rady Miasta. Opinię wydaje się
w terminie 10 dni roboczych od daty zgłoszenia projektu.

2.     Pozytywny wynik oceny warunkuje poddanie wniosku pod głosowanie mieszkańców.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania, wnioskodawcy przysługuje,
w terminie 3 dni od dnia otrzymania opinii, odwołanie do Prezydenta Miasta Piekary Śląskie. Odwołanie składa się na piśmie lub w formie elektronicznej. Prezydent rozpatruje odwołanie
w terminie 5 dni. Decyzja Prezydenta jest ostateczna.

SKARGI I WNIOSKI:

 1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:
  1. Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.
  2. Pisemnie pocztą tradycyjną.
  3. Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
  4. Ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84 i 92 Punkt Informowania Mieszkańców  - parter, numery telefonów: (32) 77 61 430 i (32) 39 39 364, godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.
Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek od 13:00 - 17:00; numer telefonu: (32) 39 39 358.

 1. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 • Uchwała Nr V/67/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 stycznia 2019 r.
  w sprawie konsultacji z mieszkańcami części wydatków budżetu Miasta Piekary Śląskie
  z późn. zm.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

FORMULARZE:

Formularz zgłoszeniowy z propozycją projektu do budżetu obywatelskiego