Zgodnie z ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) kazda informacja o sprawach publicznych stanowi informacje publiczna i podlega udostepnieniu na zasadach i w trybie w/w ustawy.

Ustawa nakazuje organom wladzy panstwowej (i innym podmiotom) udostepniac kazda informacje o sprawach publicznych tj. informacje publiczna (art.1, ust.1).

Prawo dostepu przysluguje kazdemu (art.2 ust.1) bez koniecznosci wykazywania interesu prawnego lub faktycznego (art.2 ust.2)

 

Zgodnie z ustawa kazdemu przysluguje prawo do ponownego wykorzystania informacji publicznej.

 

Na prawo do informacji publicznej skladaja sie uprawnienia do:(art.3)

 

 1. uzyskania informacji publicznej w tym informacji przetworzonej
 2. wgladu do dokumentów urzedowych,
 3. dostepu do posiedzen kolegialnych organów wladzy publicznej pochodzacych z powszechnych wyborów.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwlocznego uzyskania informacji publicznej zawierajacej aktualna wiedze o sprawach publicznych.

Ograniczenia

Ograniczenie prawa dostepu do informacji publicznej moze wynikac jedynie : (art.5)

1.       w zakresie i na zasadach okreslonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,

2.       ze wzgledu na prywatnosc osoby fizycznej lub tajemnice przedsiebiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pelniacych funkcje publiczne, majacych zwiazek z pelnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiebiorca rezygnuja z przyslugujacego im prawa,

3.       nie mozna, z zastrzezeniem pkt 1 i 2, ograniczac dostepu do informacji o sprawach rozstrzyganych w postepowaniu przed organami panstwa, w szczególnosci w postepowaniu administracyjnym, karnym lub cywilnym, ze wzgledu na ochrone interesu strony, jezeli postepowanie dotyczy wladz publicznych lub innych podmiotów wykonujacych zadania publiczne albo osób pelniacych funkcje publiczne - w zakresie tych zadan lub funkcji

4.        ograniczenia dostepu do informacji w sprawach, o których mowa w pkt 3,  nie naruszaja prawa do informacji o organizacji i pracy organów prowadzacych postepowania, w szczególnosci o czasie, trybie i miejscu oraz kolejnosci rozpatrywania spraw.

 

Dostep do informacji

Upublicznieniu ( rozdzial 2 ustawy) podlegaja informacje o :

 1. organach wladzy publicznej - w tym o ich statusie prawnym, organizacji, kompetencjach, majatku, osobach sprawujacych w nich funkcje i ich kompetencjach;
 2. zasadach funkcjonowania organów wladzy publicznej - w tym o sposobach zalatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejnosci ich zalatwiania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach;
 3. polityce wladz - w tym o zamierzeniach, projektach aktów normatywnych, programach dotyczacych realizacji zadan publicznych;
 4. danych publicznych - w tym dokumenty urzedowe, stanowiska w sprawach publicznych zajete przez funkcjonariuszy publicznych, tresc wystapien i ocen dokonywanych przez organy wladzy publicznej, informacja o stanie panstwa;
 5. majatku publicznym.

Dokumentem urzedowym jest tresc oswiadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub zlozona do akt sprawy (art.6, ust.2).

 

 

Udostepnienie informacji publicznej nastepuje w drodze:

1.        Ogloszenia w urzedowym publikatorze teleinformatycznym –BIP.

2.        Wywieszenia lub wylozenia w miejscach ogólnie dostepnych.

3.        Dostepu do posiedzen kolegialnych organów wladzy publicznej.

4.        Na wniosek (ustny, pisemny, elektroniczny) zainteresowanego.

 

 

Na podstawie ustawy (art. 10, ust.1) informacja publiczna, która nie zostala udostepniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostepniana na wniosek.

Informacja publiczna, która moze byc niezwlocznie udostepniona, jest udostepniana  w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku (art.10 ust.2).

 

Wniosek mozna dostarczyc do urzedu na jeden z ponizszych sposobów;

·         przeslac droga elektroniczna przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem, CC SEKAP lub podpis elektroniczny zlozony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP

·         przeslac droga elektroniczna na adres e-mail um@piekary.pl

 • przeslac poczta tradycyjna
 • zlozyc osobiscie w urzedzie w godzinach jego pracy:  Urzad Miasta Piekary Slaskie ul. Bytomska 84 Kancelaria Ogólna  - parter , pokój nr 04, numer telefonu: (32) 77 61 430 i (32) 39 39 361, godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piatek 7:30 - 14:00.

 

O formie odbioru odpowiedzi decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

 

Dokument moze byc odebrany przez  Wnioskodawce  :

 • droga elektroniczna e-mail,
 • droga elektroniczna poprzez skrzynke kontaktowa PeUP
 • poprzez poczte  tradycyjna,
 • osobiscie  w siedzibie  Urzedu w Referacie Organizacyjnym ul. Bytomska 84,  pokój nr 212, II pietro, numer telefonu: (32) 39 39 383 i (32) 77 61 482; godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piatek 7:30 - 14:00.

 

 

Termin udostepnienia

Informacja publiczna udostepniana jest bez zbednej zwloki, jednak nie pózniej niz w terminie 14 dni od daty zlozenia wniosku (art.13, ust.2)

Jezeli informacja nie moze byc udostepniona w w/w terminie – podmiot informuje wnioskodawce o przyczynie opóznienia oraz o terminie, w jakim udostepni informacje, nie dluzszym jednak niz 2 miesiace od dnia zlozenia wniosku.

 

Sposób udostepniana informacji publicznej

Udostepnianie informacji publicznej na wniosek nastepuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem.

Jezeli informacja nie moze byc udostepniona zgodnie z wnioskiem, podmiot powiadamia wnioskodawce o braku mozliwosci i wskazuje, w jaki sposób i w jakiej formie informacja moze byc udostepniona niezwlocznie. Jezeli w terminie od powiadomienia, wnioskodawca nie zlozy wniosku   o udostepnienie informacji w sposób lub formie wskazanych w powiadomieniu, postepowanie o udostepnienie informacji umarza sie (art.14).

 

Dodatkowe koszty udostepnienia

Jesli w wyniku udostepnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot zobowiazany do udostepnienia ma poniesc dodatkowe koszty zwiazane ze wskazanym we wniosku sposobem udostepnienia lub konicznoscia przeksztalcenia informacji w forme wskazana we wniosku, podmiot moze pobrac od wnioskodawcy oplate w wysokosci odpowiadajacej tym kosztom. (art.15, ust.1). Wysokosc oplat reguluje Zarzadzenie Nr ORo.0151-106/10 Prezydenta Miasta Piekary Slaskie z dnia 22 lutego 2010 roku w sprawie wysokosci oplaty zwiazanej z udostepnieniem informacji publicznej w trybie ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej.

Podmiot ,w terminie 14 dni od dnia zlozenia wniosku, powiadamia wnioskodawce o wysokosci oplaty. Udostepnienie informacji nastepuje po uplywie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawca chyba, ze wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostepnienia informacji lub wycofa wniosek (art.15, ust.2).

 

Odmowa i tryb odwolawczy

Odmowa udzielenia informacji publicznej oraz umorzenie postepowania o udostepnieniu informacji nastepuja w drodze decyzji. (art.16).

Odwolanie od decyzji wnosi sie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za posrednictwem Prezydenta Miasta Piekary Slaskie.

Odwolanie nalezy zlozyc w Kancelarii Ogólnej Urzedu Miasta Piekary Slaskie ul. Bytomska 84 - parter, pokój nr 04, numer telefonu: (32) 77 61 430 i (32) 39 39 361, godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piatek 7:30 - 14:00.

    

Formularz wniosku o udostepnienie informacji publicznej nie jest drukiem obligatoryjnym, ma charakter pomocniczego wzoru.