Wyciąg z Uchwały Nr XXXVII/448/17 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Piekar Śląskich miasta na prawach powiatu (Dz. U. Woj. Śl. z 2017 r., poz. 3346)

Rozdział 6

INICJATYWA UCHWAŁODAWCZA

par. 47

1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:
   1/ Przewodniczącemu Rady,
   2/ Prezydentowi,
   3/ komisji,

   4/ co najmniej 3 radnym,
   5/ klubowi,

   6/ grupie co najmniej 300 mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze w wyborach do organów Miasta.

Szczegółowe przepisy związane z inicjatywą uchwałodawczą znajdują się w Rozdziale 6 Statutu Piekar Śląskich miasta na prawach powiatu.