URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
Nazwa komórki organizacyjnej: Miejski Rzecznik Konsumentów
Nr karty: MRK.1611.1.2020
TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY:
Rozpatrywanie indywidualnych spraw konsumentów
OGÓLNY OPIS :
Miejski Rzecznik Konsumentów:
- wytacza powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępuje za zgodą konsumentów do toczącego się postępowania w sprawach ochrony interesów konsumentów,
- współdziała z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
- wykonuje  inne zadania określone w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów lub w przepisach odrębnych.

2. Miejski Rzecznik Konsumentów w Piekarach Śląskich udziela porad wyłącznie mieszkańcom  miasta Piekary Śląskie.

UWAGA:
Miejski Rzecznik Konsumentów nie prowadzi spraw z zakresu sporów  pomiędzy przedsiębiorcami dotyczącymi prowadzenia działalności  gospodarczej, sporów z organami administracji publicznej, ochrony danych osobowych, ochrony dóbr osobistych, ochrony praw pacjentów NFZ, ochrony praw ubezpieczeniowych  tym sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, ochrony praw członków spółdzielni mieszkaniowych, ochrony członków wspólnot mieszkaniowych, prawa pracy, prawa karnego, prawa wykroczeń, prawa rodzinnego oraz prawa spadkowego.

WYMAGANE DOKUMENTY :
W celu zgłoszenia wniosku o udzielenie porady  prawnej lub o wszczęcie procedury polubownej mediacji z przedsiębiorcą  mieszkańcy Piekar Śląskich mogą zgłosić się osobiście lub złożyć wniosek pisemnie do Miejskiego Rzecznika Konsumentów wraz z wszystkimi dokumentami dotyczącymi sprawy tj.:
- paragonem, fakturą VAT potwierdzająca zakup,
- zamówieniem, umową, która została zawarta z przedsiębiorcą,
- regulaminem,
- zgłoszeniem reklamacyjnym oraz opinią rzeczoznawcy (jeżeli została wystawiona),
- pełną korespondencją, która sprawy dotyczy.
Należy dostarczyć również kopie niniejszych dokumentów, które pozostają w dokumentacji sprawy prowadzonej przez rzecznika.

WAŻNE! Wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu pozostawione będą bez rozpatrzenia!

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW :
Godziny pracy Urzędu Miasta:
poniedziałek od 7:30 do 17:00,
wtorek, środę, czwartek od 7:30 do 15:30,
piątek  od 7:30 do 14:00.
Dokumenty można składać osobiście
Miejski Rzecznik Konsumentów
ul.  Bytomska  92
41-940 Piekary Śląskie
pokój nr  02 ( budynek Urzędu Miasta Piekary  Śląskie), lub w Punkcie Informowania Mieszkańców Urzędu Miasta Piekary Śląskie (parter budynku Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 oraz Bytomska 92).
UWAGA: Przed złożeniem dokumentów zaleca się kontakt z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów.
Wnioski o pomoc do Miejskiego Rzecznika Konsumentów przesyłane na adres e-mail
mrk@piekary.pl będą rejestrowane i rozpatrywane pod  warunkiem podania danych osobowych i adresu zamieszkania Konsumenta z dokładnym opisem sprawy wraz ze skanem dokumentów.
Dokumenty do wglądu okazuje się urzędnikowi prowadzącemu sprawę przy składaniu wniosku.
Dokumenty  przesłane  do wglądu  pocztą  tradycyjną – po  dokonaniu czynności urzędowych - zostaną odesłane na wskazany adres.

Miejsce złożenia dokumentów w urzędzie
Urząd Miasta – Punkt Informowania Mieszkańców ul.Bytomska 92–parter, ul.Bytomska 84–parter. Numertelefonu:(32) 39 39 364;(32) 77 61 430.Godziny urzędowania:poniedziałek 7:30-17:00, wtorek–czwartek 7:30-15:30,piątek 7:30-14:00.

OPŁATY :
Wniosek jest wolny od opłat.

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY :

Miejski Rzecznik Konsumentów rozpatruje wnioski bez zbędnej zwłoki, ale z zachowaniem kolejności wpływu, nie później niż w terminie 30 dni. Okres oczekiwania na odpowiedź bądź podjęcie przez rzecznika działań należy także od charakteru i stopnia skomplikowania sprawy.
W sprawach trudnych, zawiłych do rozpoznania, ustalenia i oceny stanu faktycznego i prawnego termin udzielenia odpowiedzi może wydłużyć się do 60 dni.
W sprawach wymagających dochowania terminu i w sprawach na granicy przedawnienia porada udzielana jest niezwłocznie po rejestracji złożonego do urzędu wniosku.
Sposób załatwienia sprawy ustala Rzecznik.Konsument nie ma podstaw prawnych żądania określonego sposobu działania Rzecznika.
Miejski Rzecznik Konsumentów nie ma wpływu na długość okresu dokonywania określonych czynności w związku ze sprawą  przez  konsumenta, przedsiębiorcę oraz przez inne organy i instytucje w związku ze sprawą.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY :
Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się osobiście z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów (Urząd Miasta w Piekarach Śląskich, ul. Bytomska 92, pokój nr 02 - parter). Informacje można uzyskać również telefonicznie: /32/ 393 93 70 lub mailowo. Adres e-mail:
mrk@piekary.pl

TRYB ODWOŁAWCZY : 
Tryb odwoławczy nie występuje.

SKARGI I WNIOSKI :
Urząd  Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84 i 92 Punkt Informowania Mieszkańców  - parter, numery telefonów:  (32) 77 61 430 i (32) 39 39 364,godziny urzędowania:poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.
Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek od 13:00- 17:00; numer telefonu:(32) 39 39 358.
PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osób, które dane dotyczą.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:
1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych są Prezydent Miasta Piekary Śląskie i Miejski Rzecznik Konsumentów w Piekarach Śląskich z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, 
 tel. +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl.
2. W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych, ma Pani/Pan prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.
a) drogą mailową na adres
dane.osobowe@piekary.pl
b) pisemnie na adres siedziby Administratora przy u. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie.
Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia spraw z zakresu ochrony praw konsumentów wynikających z przepisów prawa dotyczących art. 38, art. 39 i art. 42 Ustawy  o ochronie konkurencji   i konsumentów z dnia 16 lutego 2007r, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. f i g RODO.
4. Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także przedsiębiorcom, których będą dotyczyć wszczęcia postępowania  i konsumentom składającym wnioski bądź skargi, operatorowi pocztowemu lub kurierowi oraz podmiotowi przetwarzającemu, t.j. LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej159/161, 93-490 Łódź, której powierzono asystę techniczną systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w ust. 3. Po zrealizowaniu tego celu dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres 10 lat, zgodnie z postanowieniami Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.  Okres przetwarzania  może ulec zmianie ze względu na zmiany w przepisach prawa.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu   skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.
7. Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b  RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uzna Pan/Pani, iż przepisy RODO zostały naruszone.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa wszczęcia procedury polubownej mediacji z przedsiębiorcą.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
Złożenie wniosku jest równoznaczne z  zaakceptowaniem powyższych informacji.