Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) zakres ujawnionych danych zgodny jest z treścią art. 8 ust. 1. tejże ustawy.

Przebieg postępowania:

1. Pismo Przewodniczacego Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 6 grudnia 2019 r. skierowane do Prezydenta Miasta w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie petycji.

2. Przekazanie przez Przewodniczącego Rady Miasta Piekary Śląskie petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

3. Skierowanie przez Przewodniczacego Komisji przedmiotowej petycji do rozpatrzenia na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 16 grudnia 2019 r.

link do zawiadomienia

4. Odpowiedź Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 18 grudnia 2019 r.

5. Ponowne skierowanie przez Przewodniczącego Komisji przedmiotowej petycji do rozpatrzenia na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 20 stycznia 2020 r.

link do zawiadomienia

6. Rozpatrzenie petycji z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustanowienia roku 2020 rokiem obchodów 80-lecia nadania praw miejskich miastu Piekary Śląskie przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Piekary Śląskie na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2020 r. oraz przekazanie projektu uchwały Przewodniczącemu Rady Miasta Piekary Śląskie.

7. Uchwała Nr XVIII/214/20 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustanowienia roku 2020 rokiem obchodów 80-lecia nadania praw miejskich Piekarom Śląskim.

link do uchwały