Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) zakres ujawnionych danych zgodny jest z treścią art. 8 ust. 1. tejże ustawy.

Przebieg postępowania:

1.Pismo Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 23 sierpnia 2019 r. przekazujące do rozpatrzenia petycję z dnia 29 lipca 2019 r., uzupełnionej pismem z dnia 20 sierpnia 2019 r.

2. Rozpatrzenie petycji z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia w życie ,,Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów", uzupełnionej pismem z dnia 20 sierpnia 2019 r. przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Piekary Śląskie na posiedzeniu w dniu 26 sierpnia 2019 r.

3. Projekt uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 29 lipca 2019 r., złozonej przez osobę fizyczną, uzupełnionej pismem z dnia 20 sierpnia 2019 r., w sprawie wprowadzenia w życie ,,Polityki Zarzadzania Konfliktem Interesów".

4. Uchwała Nr XII/155/19 z dn. 29 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 29 lipca 2019 r., złożonej przez osobę fizyczną, uzupełnionej pismem z dnia 20 sierpnia 2019 r., w sprawie wprowadzenia w życie ,,Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów".

link do uchwały