Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1123) zakres ujawnionych danych zgodny jest z treścią art. 8 ust. 1. tejże ustawy oraz zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 z późn.zm.) w związku z art. 24 ust.5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm) fragment wniosku został zakreślony.

Przebieg postępowania:

1. Pismo Przewodniczącego Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 lutego 2019 r. skierowane do Prezydenta Miasta Piekary Śląskie o zajęcie stanowiska w przedmiocie petycji.

2. Odpowiedz Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 1 marca 2019 r.

3. Rozpatrzenie petycji z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie podjęcia działań dot. budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Podmiejskiej przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Piekary Śląskie w dniu 9 kwietnia 2019 r.

4. Uchwala Komisji Nr 9/19 w sprawie rozpatrzenia petycji Pottker-Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Podmiejskiej w Piekarach Śląskich.

5. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie rozpatrzenia petycji Pottker-Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Podmiejskiej w Piekarach Śląskich.

6. Uchwała Nr VIII/100/19 z dn. 25.04. 2019r. w sprawie rozpatrzenia petycji Pottker-Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Podmiejskiej w Piekarach Śląskich.

 link do uchwały