Zarzadzenie Nr ORo.0151-791/10 Prezydenta Miasta Piekary Slaskie z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie ogloszenia naboru osób reprezentujacych organizacje pozarzadowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie do Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert na realizacje w 2011 roku zadania publicznego w zakresie przeciwdzialania patologiom spolecznym pn. "Organizacja dzialan na rzecz dozywiania dzieci z rodzin dysfunkcyjnych uczestniczacych w pozalekcyjnych programach opiekunczo - wychowawczych"