Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piekary Śląskie zatwierdzona przez Radę Miasta w Piekarach Śląskich uchwałą nr XXI/219/08 z dnia 13 marca 2008r.