ZARZĄDZENIE NR 121/GP/2024 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr ORo.0050.451.2013 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 lipca 2013 roku w sprawie utworzenia gminnej ewidencji zabytków
dla miasta Piekary Śląskie