INFORMACJA

NT. UZUPEŁNIAJĄCEGO WYBORU ŁAWNIKÓW NA OKRES KADENCJI 2024 – 2027

DO ORZEKANIA W SĄDZIE OKRĘGOWYM W GLIWICACH

ORAZ W SĄDZIE REJONOWYM W TARNOWSKICH GÓRACH,

W TYM DO ORZEKANIA W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY

 

Zgodnie z pismem nr Adm.-0130-18/23 Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 12 lutego 2024 r. wniesiono o uzupełnienie listy ławników sądów okręgowych i rejonowych. Rada Miasta Piekary Śląskie będzie wybierać do orzekania w Sądzie Okręgowym w Gliwicach – 6 ławników, natomiast do orzekania w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach – 2 ławników, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 1 ławnika.

 

Wyciąg z ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych  (t.j. Dz.U. z  2023 r., poz. 217 z późn. zm.):

 

Art. 158.

§ 1. Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

Art. 159.

§ 1. Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

 

§ 2. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

Termin zgłaszania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających upływa 25 marca 2024 roku.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Miasta Piekary Śląskie po upływie tego terminu,
a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć następujące dokumenty, które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że
władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Ponadto:

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście.

 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

 

Rada Miasta Piekary Śląskie będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

 

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika oraz wzory oświadczeń i listy osób popierających kandydata można odbierać w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, na parterze w Punkcie Informowania Mieszkańców i na II piętrze w pokoju nr 203.

 

Dokumenty te dostępne są do pobrania również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piekary Śląskie www.bip.piekary.pl w zakładce Rada Miasta -> Ławnicy sądów powszechnych - > wybory uzupełniające ławników w kadencji 2024 - 2027.

 

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane będą w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, w p. 203 (II piętro), w godzinach otwarcia tj.:

- w poniedziałki w godzinach od 7.30 do 17.00

- wtorki, środy i czwartki w godzinach od 7.30 do 15.30

- piątki w godzinach od 7.30 do 14.00

Wypełnione karty zgłoszenia można również przesłać listownie na adres Urzędu Miasta Piekary Śląskie (ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie) z adnotacją na kopercie „Wybory Ławników sądów powszechnych na kadencję 2024-2027”.

Informacje związane z wyborami ławników udzielane będą pod numerem tel.: (32) 77-61-467,

(32) 39-39-384.

 

Podstawa prawna:

-Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001r. (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 217 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. nr 121, poz. 693)  w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.

 

Pouczenie:

Podanie nieprawdziwych danych powoduje odpowiedzialność karną przewidzianą w art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2022 r., poz. 1138 z późn.zm.)

 

Jednocześnie przedstawiam poniżej informację dot. przetwarzania danych osobowych dla kandydata na ławnika do sądu powszechnego wybieranego przez Radę Miasta Piekary Śląskie.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

1.   Administratorami Państwa danych osobowych są:

1)    Rada Miasta Piekary Śląskie – jako organ odpowiedzialny za wybór ławników do sądów rejonowych i sądu okręgowego, które swoją właściwością obejmują obszar miasta Piekary Śląskie;

2)    Prezydent Miasta Piekary Śląskie, reprezentujący Gminę Piekary Śląskie – w zakresie przygotowania organizacyjno-technicznego wyborów ławników do ww. sądów,

mający siedzibę w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84,
e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl.

2.   W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych, mają Państwo prawo skontaktować
się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez administratora:

1)    drogą mailową na adres: dane.osobowe@piekary.pl          

2)    pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała
na wskazane sposoby kontaktu.

3.   Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w celu przeprowadzenia procedury wyborów ławników do sądów rejonowych i sądu okręgowego, które swoją właściwością obejmują obszar miasta Piekary Śląskie.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja obowiązku prawnego zgodnie  z art. 6 ust. 1 lit. c oraz niezbędność związana z interesem publicznym zgodnie z art. 9 ust. 2 lit g RODO, w związku z postanowieniami art. 162 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.

4.   Z poszanowaniem poufnego charakteru Państwa danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Państwa dane mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotowi przetwarzającemu LTC Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, administratorowi systemu elektronicznego obiegu dokumentów dla radnych Miasta Piekary Śląskie HD Sesja tj. spółce Helpdesk z siedzibą przy ul. Poznańskiej 119, 60-185 Poznań-Skórzewo zgodnie z podpisaną umową powierzenia przetwarzania danych osobowych. Ponadto Państwa dane osobowe mogą zostać utrwalone na nagraniu z sesji Rady Miasta Piekary Śląskie, podczas której zostanie dokonany wybór ławników. Państwa imię i nazwisko może zostać ujawnione każdej osobie zainteresowanej w związku prawem dostępu do informacji publicznej.

5.   Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, a następnie dane osobowe kandydatów wybranych na ławników zostaną przekazane prezesom właściwych sądów. Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach i Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na okres kadencji 2020-2023 zawierająca Państwa imię  i nazwisko zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji publicznej wieczyście.

W przypadku kandydatów niewybranych na ławników, karty zgłoszenia wraz z dokumentacją będą zwracane podmiotowi zgłaszającemu kandydata lub kandydatowi (w terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów). W razie nieodebrania dokumentów zostaną one zniszczone przez komisję powołaną przez Radę Miasta Piekary Śląskie (w terminie 30 dni po upływie terminu do odbioru dokumentacji).

Państwa dane osobowe mogą być także przechowywane w celach archiwalnych przez okres 5 lat, po tym czasie dokumentacja podlegać będzie ekspertyzie ze względu na jej charakter, treść i znaczenie przez właściwe miejscowo archiwum państwowe, które może dokonać zmiany kwalifikacji archiwalnej dokumentacji.

6.   Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania. Ponadto mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

7.   Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b RODO,
ma prawo odmówić usunięcia Państwa danych osobowych.

8.   Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uznają Państwo, iż przepisy RODO zostały naruszone.

9.   Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów wskazanych w pkt. 3. W przypadku niepodania danych osobowych Państwa zgłoszenie pozostanie bez dalszego biegu.

10.Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH

KANDYDATA NA ŁAWNIKA

 

1. Administratorami Państwa danych osobowych są:

1) Rada Miasta Piekary Śląskie – jako organ odpowiedzialny za wybór ławników do sądów rejonowych i sądu okręgowego, które swoją właściwością obejmują obszar miasta Piekary Śląskie;

2) Prezydent Miasta Piekary Śląskie, reprezentujący Gminę Piekary Śląskie – w zakresie przygotowania organizacyjno-technicznego wyborów ławników do ww. sądów,

 

mający siedzibę w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84,

e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl.

 

2.  W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych, mają Państwo prawo skontaktować

się z Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez administratora:

1) drogą mailową na adres: dane.osobowe@piekary.pl          

2) pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

 

3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w celu zgłoszenia kandydata na ławnika, a w przypadku osoby, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście również w celu składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi realizacja obowiązku prawnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z postanowieniami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o  ustroju sądów powszechnych oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.

 

4. Z poszanowaniem poufnego charakteru Państwa danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Państwa dane mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotowi przetwarzającemu LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, administratorowi systemu elektronicznego obiegu dokumentów dla radnych Miasta Piekary Śląskie HD Sesja tj. spółce Helpdesk z siedzibą przy ul. Poznańskiej 119, 60-185 Poznań-Skórzewo zgodnie z podpisaną umową powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, a następnie w przypadku, gdy zgłoszony przez Państwa kandydat zostanie wybrany na ławnika, listy osób zgłaszających kandydata zawierające Państwa dane osobowe zostaną przekazane prezesom właściwych sądów.

W przypadku kandydatów niewybranych na ławników, listy osób zgłaszających kandydata

zawierające Państwa dane osobowe, będą zwracane podmiotowi zgłaszającemu kandydata lub kandydatowi (w terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów). W razie nieodebrania dokumentów zostaną one zniszczone przez komisję powołaną przez Radę Miasta Piekary Śląskie

(w terminie 30 dni po upływie terminu do odbioru dokumentacji).

 

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania. Ponadto mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

 

7. Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b RODO,

ma prawo odmówić usunięcia Państwa danych osobowych.

 

8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uznają Państwo, iż przepisy RODO zostały naruszone.

 

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów wskazanych

w pkt. 3. W przypadku niepodania danych osobowych Państwa zgłoszenie pozostanie bez dalszego biegu.

 

10. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.