UCHWAŁA NR LXVIII/734/23 RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

z dnia 26 października 2023 r.

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi w roku 2024”