URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE


Nazwa komórki organizacyjnej: Biuro Gospodarki Mieszkaniowej.

Nr karty: BGM.1611.11.2023


TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY:

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

OGÓLNY OPIS:

Każdy podmiot, w szczególności osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może ubiegać się o zwrot poniesionych na ten cel kosztów do 120 dni, licząc od dnia ich wjazdu na terytorium naszego kraju. Okres ten można przedłużać jedynie w uzasadnionych przypadkach.


Świadczenia wypłacane są w kwocie 40zł/os./dzień, z dołu, czyli za faktyczny okres zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. Prosimy o nieskładanie wniosków na okresy "przyszłe". Takie wnioski muszą być korygowane, co wydłuża całą procedurę i może mieć wpływ na termin wypłaty świadczenia.

Od 30 kwietnia 2022 r. w karcie osoby przyjętej do zakwaterowania obowiązkowo należy podać numer PESEL tej osoby.


Ponadto wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem. Wniosek złożony z uchybieniem tego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.


WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wypełniony i podpisany przez stronę formularz „Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej karty,

 • karta osoby przyjętej do zakwaterowania stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej karty.


SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

Wypełniony i podpisany przez stronę wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy wraz z kartami osób przyjętych do zakwaterowania można złożyć osobiście lub przez wyznaczonego Pełnomocnika w godzinach pracy Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich w Punkcie Informacyjnym Obsługi Mieszkańców (parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 oraz parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 92) lub w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta ul. Bytomska 92 pok. 108 tel 32/7761451, 32/7761459, w godz. pracy (poniedziałek 7.30 – 17.00, wtorek-czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00) lub przesłać drogą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.


Uwaga! Ważna informacja dla osób, które zdecydowały się na złożenie wniosku przez platformę e - puap.

Wniosek składany przez e-puap musi być podpisany podpisem elektronicznym (podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w aplikacji e-dowód). Powyższe dotyczy formularza ogólnego jak i wszystkich załączników do wniosku. Druk wniosku ustalony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozporządzeniem z dnia 16 marca 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 608, 941) obowiązkowo musi być podpisany za pomocą podpisu elektronicznego w miejscach opisanych:
 
„Piekary Śląskie, ………………………………….………………………………….………………………………….
(data i podpis osoby składającej oświadczenie/wniosek/ podpis dokumentu elektronicznego”.

W celu podpisania wniosku podpisem elektronicznym można skorzystać z odrębnej usługi udostępnionej w domenie gov.pl, tzw. Podpisywarki: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

Osoby, które przez platformę e-puap złożyły wnioski niespełniające w/w wymogów, będą proszone o uzupełnienie podpisów w formie wymaganej lub o złożenie wniosku w formie tradycyjnej (papierowej).


OPŁATY:

Wniosek jest wolny od opłat. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa wymagane jest wniesienie opłaty w wysokości 17 zł.

W/w kwotę można uiścić:

 • w kasie Urzędu Miasta (ul. Bytomska 84, pokój nr 1 - parter) w godzinach pracy: poniedziałek 7.30 – 16.30, wtorek-czwartek 7.30 – 15.00, piątek 7.30 – 13.30;

 • przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta: PKO Bank Polski SA, nr konta: 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566;

 • przekazem pocztowym.

Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.


TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wniosek rozpatrywany jest w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.


INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

Informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się osobiście lub telefonicznie:

Biuro Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 92 pok. 109 tel 32/3939398, 32/3939339, w godz. pracy (poniedziałek 7.30 – 17.00, wtorek-czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00).


TRYB ODWOŁAWCZY:

W sprawach świadczenia pieniężnego nie wydaje się decyzji administracyjnych oraz nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

W razie sporu, podmiot, który złożył wniosek o jego przyznanie, może wystąpić z powództwem o świadczenie przeciwko gminie właściwej do rozpoznania wniosku.


SKARGI I WNIOSKI:

1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

 • pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne na platformie SEKAP pod adresem www.sekap.pl, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP,

 • pisemnie pocztą tradycyjną,

 • pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy,

 • ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu,

 • skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta Piekary Śląskie lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek w godz. od 13.00 – 17.00; numer telefonu (32) 39 39 358.

2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.


PODSTAWA PRAWNA:

Art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.), Ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383 z późn. zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1381), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi (Dz. U. z 2023 r., poz. 1684), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 z późn. zm.).


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, www.bip.piekary.pl.

 2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej. Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora Ochrony Danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.

 3. Rozpatrzenie spraw dotyczących świadczenia pieniężnego w związku z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wymaga przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 4. Podstawą prawną przetwarzania będzie realizacja obowiązków prawnych i zadań w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 c i e RODO, w związku z postanowieniami art. 13 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 5. Z poszanowaniem poufnego charakteru Pana/Pani danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym:

- LTC Sp. Z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie;

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3. Po zrealizowaniu tego celu dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres 5 lat zgodnie z Załącznikiem nr 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres ten może ulec zmianie, w przypadku zmiany przepisów prawa.

 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie zgody lub w celu zawarcia i realizacji umowy. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

 3. Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.

 4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

 5. W zakresie danych wymaganych w niniejszym formularzu, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem ustawowym. Niepodanie danych uniemożliwia Administratorowi procedowania złożonego wniosku.

 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
Klauzula informacyjna dla osób składających wniosek o świadczenie pieniężne w przypadku zakwaterowania obywatela Ukrainy


Kim jest administrator danych

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, z siedzibą w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskie 1/3.

Kontakt z administratorem

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji możesz się skontaktować:

  mailowo na adres: sekretariat.dzs@mc.gov.pl,

  pisemnie na adres siedziby administratora: Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa,

  na adres korespondencyjny: ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.


Kontakt z inspektorem ochrony danych

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:

  pisemnie na adres: ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa,

  mailowo na adres: iod@mc.gov.pl.


Cel przetwarzania i podstawa prawna

Celem przetwarzania danych przez Ministra Cyfryzacji jest:

  prowadzenie w systemie teleinformatycznym bazy danych wniosków o świadczenie pieniężne w związku z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy.


Podstawa prawna: obowiązek prawny ciążący na administratorze w związku z przepisem szczególnym ustawy tj. art. 13a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych zgromadzonych w bazie danych wniosków o świadczenie pieniężne w związku z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy są:

1. Centralny Ośrodek Informatyki – na podstawie powierzenia przez Ministra Cyfryzacji;


Dane osobowe zgromadzone w bazie danych wniosków o świadczenie pieniężne w związku z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy udostępniane są:

  ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,

  ministrowi właściwemu do spraw rodziny,

  wojewodom,

  gminom


- w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

Jak długo będą przechowywane dane

Dane z bazy danych wniosków o świadczenie pieniężne w związku z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy, będą przetwarzane do czasu realizacji obowiązku ciążącego na administratorze.

Jakie masz prawa

Przysługuje ci prawo do:

  dostępu do twoich danych,

  żądania ich sprostowania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Źródło pochodzenia danych osobowych

Dane do bazy wprowadza organ gminy z wniosku o którym mowa w art. 13 ust. 4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Obowiązek podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w przypadku składania wniosku o świadczenie pieniężne w związku z zakwaterowaniem obywatela Ukrainy.INFORMACJE DODATKOWE:

Wypłata świadczenia następuje po otrzymaniu przez Gminę środków z Funduszu Pomocy wypłacanych przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.


FORMULARZE:

 1. Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

 2. Karta osoby przyjętej do zakwaterowania.