URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE


Nazwa komórki organizacyjnej: Biuro Gospodarki Mieszkaniowej.

Nr karty: BGM.1611.1.2023


TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY:

Kwalifikacja wniosków na listę osób oczekujących na mieszkanie z zasobów Gminy Piekary Śląskie.


OGÓLNY OPIS:

1. Wynająć lokal mieszkalny docelowy mogą osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

a) zamieszkują w lokalach, gdzie na jedną osobę uprawnioną przypada mniej niż:

- 8 m2 powierzchni mieszkalnej w gospodarstwie wieloosobowym,

- 12 m2 powierzchni mieszkalnej w gospodarstwie jednoosobowym.

b) ich średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny (gospodarstwa domowego) w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o otrzymanie lokalu nie przekracza 200% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 175% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

W przypadku posiadania przez wnioskodawcę lub członka jego gospodarstwa domowego orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym a w przypadku małoletniego członka rodziny, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału opiekuna w życiu codziennym, średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny (gospodarstwa domowego) w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o otrzymanie lokalu nie przekracza 260% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 185% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

c) są członkami wspólnoty samorządowej gminy Piekary Śląskie.

Przyjęcie oferty lokalu docelowego zobowiązuje do ponownego udokumentowania faktu spełniania w/w kryteriów.

Warunkiem zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego jest uprzednie wpłacenie przez osobę uprawnioną kaucji w wysokości dziesięciokrotności miesięcznego czynszu.


2. Wynająć lokal mieszkalny do remontu przeprowadzonego przez przyszłego najemcę na jego koszt mogą osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

a/ złożyły pisemną prośbę o przyznanie mieszkania do remontu przeprowadzonego na własny koszt i nie posiadają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych,

b/ są członkami wspólnoty samorządowej Gminy Piekary Śląskie lub są zatrudnione na jej terenie na czas nieokreślony,

c/ ich średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę rozpatrzenia wniosku nie przekracza 300% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 250% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

Przyjęcie oferty lokalu do remontu zobowiązuje do ponownego udokumentowania faktu spełniania w/w kryteriów.

Warunkiem wynajęcia tego typu mieszkania jest uprzednie wykonanie jego remontu na własny koszt, w zakresie określonym przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich.

Remont wykonywany jest na podstawie odrębnej umowy, w terminie ustalonym przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich.

Protokół odbioru mieszkania po prawidłowo wykonanym remoncie, spisany przez właściwą Administrację Domów Mieszkalnych, stanowi podstawę do zawarcia umowy najmu z Gminą Piekary Śląskie.


3. W przypadku posiadania w zasobie Gminy lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 38 m2, których nie można oddać w najem na zasadach wcześniej opisanych, z uwagi na brak zainteresowania ze strony osób oczekujących, zamieszczonych na odpowiednich listach, Prezydent może wyrazić zgodę na zawarcie umowy najmu z członkiem wspólnoty samorządowej Gminy, który znajduje się w trudnej sytuacji mieszkaniowej lub życiowej, bez konieczności spełnienia przez niego warunków wyżej wymienionych, na jego pisemny wniosek, po uzyskaniu pozytywnego stanowiska Opiniodawczej Komisji Mieszkaniowej.


Trzykrotna odmowa przyjęcia propozycji lokalu mieszkalnego skutkuje odstąpieniem od realizacji wniosku osób oczekujących na mieszkanie.


Zgodnie z zarządzeniem nr ORo.0050.621.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 2 października 2019 r. w sprawie szczególnego trybu wynajmowania mieszkań z mieszkaniowego zasobu Gminy Piekary Śląskie podawana jest do publicznej wiadomości lista mieszkań, które nie znalazły zainteresowania ze strony osób znajdujących się w kolejności na listach oczekujących na mieszkanie docelowe lub do remontu na własny koszt.

Osoby zainteresowane wynajmem któregokolwiek z wymienionych na liście lokali, mogą składać wniosek o zawarcie umowy najmu wskazanego lokalu w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej p. 109.

Podstawowym kryterium kolejności zawarcia umowy najmu lokalu jest data złożenia wniosku przez osoby oczekujące na listach osób uprawnionych do otrzymania lokalu z zasobów Gminy Piekary Śląskie.


Każda zmiana danych wpływająca na aktualność informacji zawartych we wnioskach osób oczekujących na mieszkanie, tj. zmiana adresu zamieszkania, stanu cywilnego, sytuacji rodzinnej lub uzyskania tytułu prawnego do innego lokalu czy nieruchomości, podlega zgłoszeniu w terminie do 30 dni od momentu wystąpienia tej zmiany.

Ponadto każda osoba umieszczona na liście, w myśl § 18 ust. 5 Uchwały nr XII/145/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Piekary Śląskie (t.j.: Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r. poz. 6084), jest zobowiązana do złożenia, bez dodatkowego wezwania, w terminie do końca lutego każdego roku, pisemnej informacji dotyczącej wcześniej wymienionych danych.

W przypadku niewywiązania się z wcześniej wymienionych obowiązków, gmina może odstąpić od realizacji wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu.


Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 725), Najemca, w okresie trwania najmu, począwszy od dnia jego zawarcia, podlega co 3 lata weryfikacji spełnienia kryterium wysokości dochodu uzasadniającego oddanie lokalu w najem.

Na pisemne żądanie Zarządcy tj. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich, Najemca jest obowiązany złożyć, w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania, deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji. W deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego uwzględnia się osoby będące członkami gospodarstwa domowego w dniu jej składania. W przypadku niezłożenia deklaracji Wynajmujący może podwyższyć czynsz o 5% wartości odtworzeniowej w skali roku.


WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wypełniony i podpisany przez stronę oraz potwierdzony przez właściciela lub zarządcę budynku formularz „Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego docelowego/do remontu przeprowadzonego na koszt przyszłego najemcy” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej karty,

 • zaświadczenia z zakładów pracy na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej karty o wysokości dochodów lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, a w razie braku możliwości ich uzyskania inne dokumenty potwierdzające dochody z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę rozpatrzenia wniosku,

 • deklaracja o wysokości dochodów na druku stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej karty,

 • oświadczenie o stanie majątkowym stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej karty,

 • pisemne pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

Wypełniony, podpisany przez stronę i potwierdzony przez zarządcę lub właściciela budynku wniosek można złożyć osobiście lub przez wyznaczonego Pełnomocnika w godzinach pracy Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich w Punkcie Informacyjnym Obsługi Mieszkańców (parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 oraz parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 92) lub w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta ul. Bytomska 92 pok. 109 tel 32/3939398, 32/3939339, w godz. pracy (poniedziałek 7.30 – 17.00, wtorek-czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00) lub przesłać drogą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.


OPŁATY:

Wniosek jest wolny od opłat. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa wymagane jest wniesienie opłaty w wysokości 17 zł.

W/w kwotę można uiścić:

 • w kasie Urzędu Miasta (ul. Bytomska 84, pokój nr 1 - parter) w godzinach pracy: poniedziałek 7.30 – 16.30, wtorek-czwartek 7.30 – 15.00, piątek 7.30 – 13.30;

 • przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta: PKO Bank Polski SA, nr konta: 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566;

 • przekazem pocztowym.

Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.


TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Prawidłowo wypełniony, kompletny wniosek podlega rozpatrzeniu przez Opiniodawczą Komisję Mieszkaniową wg warunków określonych w uchwale Rady Miasta Piekary Śląskie.

W terminie od miesiąca do dwóch od momentu złożenia kompletnego wniosku udzielana jest odpowiedź:

 • o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku z informacją o przewidywanym czasie oczekiwania na lokal mieszkalny z zasobu Gminy Piekary Śląskie,

 • negatywna o niespełnieniu kryteriów uprawniających do starania się o mieszkanie z zasobu Gminy Piekary Śląskie.


INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

Informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się osobiście lub telefonicznie:

Biuro Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 92 pok. 109 tel 32/3939398, 32/3939339, w godz. pracy (poniedziałek 7.30 – 17.00, wtorek-czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00).


TRYB ODWOŁAWCZY:

Podanie o ponowne rozpatrzenie wniosku skierowane do Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.


SKARGI I WNIOSKI:

1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

 • pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne na platformie SEKAP pod adresem www.sekap.pl, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP,

 • pisemnie pocztą tradycyjną,

 • pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy,

 • ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu,

 • skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta Piekary Śląskie lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek w godz. od 13.00 – 17.00; numer telefonu (32) 39 39 358.

2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.


PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 725), Uchwała Nr XII/145/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29.08.2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Piekary Śląskie (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r., poz. 6084), Zarządzenie nr ORo.0050.596.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie ustalania zasad pobierania kaucji zabezpieczającej pokrycie należności wynajmującego z tytułu najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, Zarządzenie Nr ORo.0050.621.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 2 października 2019 r. w sprawie szczególnego trybu wynajmowania mieszkań z mieszkaniowego zasobu Gminy Piekary Śląskie, Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 z późn. zm.).


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Złożenie wraz z wnioskiem dokumentów zawierających dane osobowe, które wykraczają ponadto co wymagane przepisami prawa (informacje nieobowiązkowe, wykraczające ponad to co, wynika z druku wniosku), jest równoznaczne z dobrowolnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie tychże danych.

Poprzez zgodę na przetwarzanie danych osobowych, należy rozumieć dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli osoby, której dane dotyczą, poprzez wyraźne działanie potwierdzające przyzwolenie do przetwarzania danych osobowych, polegające na złożeniu dokumentów z danymi osobowymi wraz z niniejszym wnioskiem.


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, www.bip.piekary.pl.

 2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej. Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora Ochrony Danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.

 3. W celu rozpatrzenia wniosku dotyczącego spraw mieszkaniowych Gminy Piekary Śląskie Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c i e oraz art. 9 ust. 2 lit g RODO, w związku z Ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego oraz Uchwałą nr XII/145/19 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Piekary Śląskie.

W zakresie danych nadmiarowych, podstawą przetwarzania jest świadomie i dobrowolnie udzielona zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Z poszanowaniem poufnego charakteru Pana/Pani danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60, 41- 940 Piekary Śląskie, Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich przy ul. Biskupa Nankera 103, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym:

- Asseco Data S.A. z siedzibą przy ul. Podolskiej 21, 81-321 Gdynia, której powierzono dane w związku z asystą techniczną zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie;

- LTC Sp. Z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie;

Ponadto, ze względu na konieczność kontroli społecznej, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać upublicznione na listach osób, z którymi powinny być zawierane umowy najmu, zgodnie z postanowieniami Uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3. Po zrealizowaniu tego celu dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych zgodnie z Załącznikiem nr 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.:

- w przypadku zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego - 5 lat od momentu jej wygaśnięcia,

- w przypadku niezawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego - 10 lat.

Okres ten może ulec zmianie, w przypadku zmiany przepisów prawa.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie zgody lub w celu zawarcia i realizacji umowy. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

 2. Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.

 3. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania udzielonej wcześniej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na przetwarzanie danych osobowych, którego dokonano przed jej wycofaniem.

 4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

 5. W zakresie danych wymaganych w niniejszym formularzu, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem ustawowym. Niepodanie danych uniemożliwia Administratorowi realizację celów wskazanych w pkt 3. W zakresie danych niewymaganych w formularzu wniosku, podanie przez Panią/Pana danych osobowych, jest dobrowolne.

 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.


INFORMACJE DODATKOWE:

Wnioski zakwalifikowane do pozytywnego załatwienia umieszcza się na liście:

1/ osób będących w trudnej sytuacji mieszkaniowej i posiadających niskie dochody, kwalifikujących się do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego docelowego, zgodnie z Uchwałą nr XII/145/19 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Piekary Śląskie. (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r. poz. 6084),

2/ osób ubiegających się o mieszkanie do remontu na koszt przyszłego najemcy, zgodnie z Uchwałą nr XII/145/19 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Piekary Śląskie. (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r., poz. 6084),

Realizacja w/w list następuje w chwili zgłoszenia lokali przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. Podstawowym kryterium kolejności zawarcia umów najmu oraz umieszczenia na liście, jest data złożenia wniosku przez osoby spełniające kryteria określone w w/w uchwale Rady Miasta.


FORMULARZE:

 1. Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego docelowego/ do remontu przeprowadzonego na koszt przyszłego najemcy.

 2. Zaświadczenie o dochodach.

 3. Deklaracja o wysokości dochodów.

 4. Oświadczenie o stanie majątkowym.