URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE


Nazwa komórki organizacyjnej: Biuro Gospodarki Mieszkaniowej.

Nr karty: BGM.1611.2.2023


TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY:

Kwalifikacja wniosków na listę osób oczekujących na najem socjalny lokalu z zasobów Gminy Piekary Śląskie.


OGÓLNY OPIS:

Za osoby, z którymi w pierwszej kolejności powinny być zawierane umowy najmu socjalnego uważa się osoby, które:

- nabyły takie prawo na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego,

- utraciły mieszkanie wskutek pożaru, powodzi, klęski żywiołowej, katastrofy budowlanej lub innego zdarzenia losowego,

- oraz w przypadkach, gdy zamieszkiwanie w dotychczasowym lokalu stanowi zagrożenie dla zdrowia lub życia.

Do wynajmu lokalu na podstawie umowy najmu socjalnego lokalu mogą również zostać zakwalifikowane osoby będące członkami wspólnoty samorządowej gminy Piekary Śląskie, których średni miesięczny dochód nie przekracza 75 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 50 % w gospodarstwie wieloosobowym, a ponadto spełniają jeden z poniższych warunków:

- nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych,

- nie mają możliwości pozostania w dotychczasowym miejscu zamieszkania, w przypadkach szczególnie uzasadnionych społecznie, wynikających z ciężkiej sytuacji życiowej spowodowanej np. przemocą w rodzinie, potrzebą ochrony macierzyństwa itp.,

- są wychowankami opuszczającymi rodzinną pieczę zastępczą w związku z osiągnięciem pełnoletności, placówkę instytucjonalną pieczy zastępczej, a także specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, schroniska dla nieletnich oraz placówki resocjalizacyjne,

- są niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym lub gdy członek gospodarstwa domowego posiada orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz wskazaniem konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

- posiadają tytuł prawny lub są uprawnione do zamieszkiwania w budynkach podlegających rozbiórce w związku z inwestycjami gminy lub koniecznością przeprowadzenia remontu,

- posiadają tytuł prawny lub są uprawnione do zamieszkiwania w lokalu, który zmuszone są opuścić na skutek zagrożenia bezpieczeństwa, konieczności przeprowadzenia remontu, dokonania rozbiórki lub przebudowy.

Umowę najmu socjalnego lokalu zawiera się na czas oznaczony:

- na okres do 3 lat – z osobami zakwalifikowanymi na podstawie uchwały nr XII/145/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 sierpnia 2019 r.  w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Piekary Śląskie,

- na okres 1 roku - w przypadku, gdy sąd w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu orzekł o uprawnieniu do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu.


Każda osoba zakwalifikowana do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu, w razie wystąpienia zmian dot. miejsca zamieszkania, stanu cywilnego, sytuacji rodzinnej lub uzyskania tytułu prawnego do innego lokalu czy nieruchomości, zobowiązana jest do zgłoszenia tych zmian w terminie do 30 dni od momentu wystąpienia tej zmiany.

Ponadto każda osoba oczekująca na mieszkanie, w myśl § 18 ust. 5 Uchwały nr XII/145/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Piekary Śląskie (t.j.: Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r. poz. 6084), jest zobowiązana do złożenia, bez dodatkowego wezwania, w terminie do końca lutego każdego roku, pisemnej informacji dotyczącej wcześniej wymienionych danych.

W przypadku niewywiązania się z wcześniej wymienionych obowiązków, gmina może odstąpić od realizacji wniosku o zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu.


WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wypełniony i podpisany przez stronę oraz potwierdzony przez właściciela lub zarządcę budynku formularz „Wniosek o zawarcie/przedłużenie umowy najmu socjalnego lokalu”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej karty,

 • zaświadczenia z zakładów pracy na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej karty o wysokości dochodów lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, a w razie braku możliwości ich uzyskania inne dokumenty potwierdzające dochody z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę rozpatrzenia wniosku,

 • deklaracja o wysokości dochodów na druku stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej karty,

 • oświadczenie o stanie majątkowym stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej karty,

 • w przypadku bezumownego zajmowania lokalu oryginał ostatniej umowy i ostatni aneks, jeśli był wydany lub potwierdzone przez ADM za zgodność z oryginałem kopie tych dokumentów,

 • w przypadku nabycia prawa do zawarcia najmu socjalnego lokalu na podstawie orzeczenia sądowego odpis orzeczenia z adnotacją o prawomocności,

 • pisemne pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.


SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

Wypełniony, podpisany przez stronę i potwierdzony przez zarządcę lub właściciela budynku wniosek można złożyć osobiście lub przez wyznaczonego Pełnomocnika w godzinach pracy Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich w Punkcie Informacyjnym Obsługi Mieszkańców (parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 oraz parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 92) lub w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta ul. Bytomska 92 pok. 108 tel. 32/7761451, 32/7761459 w godz. pracy (poniedziałek 7.30 – 17.00, wtorek-czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00) lub przesłać drogą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.


OPŁATY:

Wniosek jest wolny od opłat. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa wymagane jest wniesienie opłaty w wysokości 17 zł.

W/w kwotę można uiścić:

 • w kasie Urzędu Miasta (ul. Bytomska 84, pokój nr 1 - parter) w godzinach pracy: poniedziałek 7.30 – 16.30, wtorek-czwartek 7.30 – 15.00, piątek 7.30 – 13.30;

 • przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta: PKO Bank Polski SA, nr konta: 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566;

 • przekazem pocztowym.

Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.


TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Prawidłowo wypełniony, kompletny wniosek podlega rozpatrzeniu przez Opiniodawczą Komisję Mieszkaniową wg warunków określonych w uchwale Rady Miasta Piekary Śląskie.

W terminie od miesiąca do dwóch od momentu złożenia kompletnego wniosku udzielana jest odpowiedź:

 • o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku z informacją o przewidywanym czasie oczekiwania na zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu z zasobu Gminy Piekary Śląskie,

 • negatywna o niespełnieniu kryteriów uprawniających do starania się o najem socjalny lokalu z zasobu Gminy Piekary Śląskie.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

Informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się osobiście lub telefonicznie:

Biuro Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 92 pok. 108 tel. 32/7761451, 32/7761459 w godz. pracy (poniedziałek 7.30 – 17.00, wtorek-czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00).

TRYB ODWOŁAWCZY:

Podanie o ponowne rozpatrzenie wniosku skierowane do Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.


SKARGI I WNIOSKI:

1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

 • pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne na platformie SEKAP pod adresem www.sekap.pl, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP,

 • pisemnie pocztą tradycyjną,

 • pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy,

 • ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu,

 • skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta Piekary Śląskie lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek w godz. od 13.00 – 17.00; numer telefonu (32) 39 39 358.

2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.


PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 725), Uchwała Nr XII/145/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29.08.2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Piekary Śląskie (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r., poz. 6084), Zarządzenie nr ORo.0050.596.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie ustalania zasad pobierania kaucji zabezpieczającej pokrycie należności wynajmującego z tytułu najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, Zarządzenie nr ORo.0050.597.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie ustalania okresu, na jaki będą zawierane umowy najmu socjalnego lokalu oraz umów najmu tymczasowego pomieszczenia, Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 z późn. zm.).


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Złożenie wraz z wnioskiem dokumentów zawierających dane osobowe, które wykraczają ponadto co wymagane przepisami prawa (informacje nieobowiązkowe, wykraczające ponad to co, wynika z druku wniosku), jest równoznaczne z dobrowolnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie tychże danych.

Poprzez zgodę na przetwarzanie danych osobowych, należy rozumieć dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli osoby, której dane dotyczą, poprzez wyraźne działanie potwierdzające przyzwolenie do przetwarzania danych osobowych, polegające na złożeniu dokumentów z danymi osobowymi wraz z niniejszym wnioskiem.


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, www.bip.piekary.pl.

 2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej. Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora Ochrony Danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.

 3. W celu rozpatrzenia wniosku dotyczącego spraw mieszkaniowych Gminy Piekary Śląskie Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c i e oraz art. 9 ust. 2 lit g RODO, w związku z Ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego oraz Uchwałą nr XII/145/19 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Piekary Śląskie.

W zakresie danych nadmiarowych, podstawą przetwarzania jest świadomie i dobrowolnie udzielona zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Z poszanowaniem poufnego charakteru Pana/Pani danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60, 41- 940 Piekary Śląskie, Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich przy ul. Biskupa Nankera 103, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym:

- Asseco Data S.A. z siedzibą przy ul. Podolskiej 21, 81-321 Gdynia, której powierzono dane w związku z asystą techniczną zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie;

- LTC Sp. Z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie;

Ponadto, ze względu na konieczność kontroli społecznej, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać upublicznione na listach osób, z którymi powinny być zawierane umowy najmu, zgodnie z postanowieniami Uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3. Po zrealizowaniu tego celu dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych zgodnie z Załącznikiem nr 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.:

- w przypadku zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego - 5 lat od momentu jej wygaśnięcia,

- w przypadku niezawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego - 10 lat.

Okres ten może ulec zmianie, w przypadku zmiany przepisów prawa.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie zgody lub w celu zawarcia i realizacji umowy. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

 2. Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.

 3. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania udzielonej wcześniej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na przetwarzanie danych osobowych, którego dokonano przed jej wycofaniem.

 4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

 5. W zakresie danych wymaganych w niniejszym formularzu, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem ustawowym. Niepodanie danych uniemożliwia Administratorowi realizację celów wskazanych w pkt 3. W zakresie danych niewymaganych w formularzu wniosku, podanie przez Panią/Pana danych osobowych, jest dobrowolne.

 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.


INFORMACJE DODATKOWE:

Wnioski zakwalifikowane do pozytywnego załatwienia umieszcza się na liście:

1/ osób, które nabyły prawo do najmu socjalnego lokalu na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego,

2/ osób kwalifikujących się do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu, zgodnie z Uchwałą Nr XII/145/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29.08.2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Piekary Śląskie (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r., poz. 6084).


Realizacja w/w list następuje w momencie zgłoszenia lokali przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. Podstawowym kryterium kolejności zawarcia umów najmu oraz umieszczenia na liście, jest data złożenia wniosku przez osoby spełniające kryteria określone w w/w uchwale.


FORMULARZE:

 1. Wniosek o zawarcie/przedłużenie umowy najmu socjalnego lokalu.

 2. Zaświadczenie o dochodach.

 3. Deklaracja o wysokości dochodów.

 4. Oświadczenie o stanie majątkowym.