URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE


Nazwa komórki organizacyjnej: Biuro Gospodarki Mieszkaniowej.


Nr karty: BGM.1611.8.2023


TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY:

Rozłożenie kaucji zabezpieczającej na raty.


OGÓLNY OPIS:

Warunkiem zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego należącego do zasobu Gminy Piekary Piekary Śląskie jest uprzednie wpłacenie przez osobę uprawnioną kaucji w wysokości dziesięciokrotności miesięcznego czynszu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, kaucja może zostać rozłożona w drodze umowy, na nie więcej niż 10 równych rat miesięcznych.


WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wypełniona i podpisana przez stronę „Prośba o rozłożenie kaucji zabezpieczającej na raty” stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej karty,

 • oświadczenie o stanie majątkowym stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej karty,

 • pisemne pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.


SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

Wypełniony i potwierdzony przez zarządcę lub właściciela budynku wniosek można złożyć osobiście lub przez wyznaczonego Pełnomocnika w godzinach pracy Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich w Punkcie Informacyjnym Obsługi Mieszkańców (parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 oraz parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 92) lub w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta ul. Bytomska 92 pok. 109, tel. 32/3939398, 32/3939339 w godz. pracy (poniedziałek 7.30 – 17.00, wtorek-czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00) lub przesłać drogą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.


OPŁATY:

Wniosek jest wolny od opłat. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa wymagane jest wniesienie opłaty w wysokości 17 zł.

W/w kwotę można uiścić:

 • w kasie Urzędu Miasta (ul. Bytomska 84, pokój nr 1 - parter) w godzinach pracy: poniedziałek 7.30 – 16.30, wtorek-czwartek 7.30 – 15.00, piątek 7.30 – 13.30;

 • przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta: PKO Bank Polski SA, nr konta: 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566;

 • przekazem pocztowym.

Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.


TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Prawidłowo wypełnione podanie podlega rozpatrzeniu, a następnie w terminie do miesiąca udzielana jest odpowiedź o wyrażeniu zgody na rozłożenie kaucji zabezpieczającej na raty lub o braku takiej zgody.


INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

Informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się osobiście lub telefonicznie:

Biuro Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 92 pok. 109 tel 32/3939398, 32/3939339, w godz. pracy (poniedziałek 7.30 – 17.00, wtorek-czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00).


TRYB ODWOŁAWCZY:

Podanie o ponowne rozpatrzenie wniosku skierowane do Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.


SKARGI I WNIOSKI:

1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

 • pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne na platformie SEKAP pod adresem www.sekap.pl, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP,

 • pisemnie pocztą tradycyjną,

 • pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy,

 • ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu,

 • skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta Piekary Śląskie lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek w godz. od 13.00 – 17.00; numer telefonu (32) 39 39 358.

2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.


PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 725), Uchwała Nr XII/145/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29.08.2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Piekary Śląskie (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r., poz. 6084), Zarządzenie nr ORo.0050.596.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie ustalania zasad pobierania kaucji zabezpieczającej pokrycie należności wynajmującego z tytułu najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 z późn. zm.).


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Złożenie wraz z wnioskiem dokumentów zawierających dane osobowe, które wykraczają ponadto co wymagane przepisami prawa (informacje nieobowiązkowe, wykraczające ponad to co, wynika z druku wniosku), jest równoznaczne z dobrowolnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie tychże danych.

Poprzez zgodę na przetwarzanie danych osobowych, należy rozumieć dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli osoby, której dane dotyczą, poprzez wyraźne działanie potwierdzające przyzwolenie do przetwarzania danych osobowych, polegające na złożeniu dokumentów z danymi osobowymi wraz z niniejszym wnioskiem.


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, www.bip.piekary.pl.

 2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej. Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora Ochrony Danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.

 3. W celu rozpatrzenia wniosku dotyczącego spraw mieszkaniowych Gminy Piekary Śląskie Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c i e oraz art. 9 ust. 2 lit g RODO, w związku z Ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego oraz Uchwałą nr XII/145/19 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Piekary Śląskie.

W zakresie danych nadmiarowych, podstawą przetwarzania jest świadomie i dobrowolnie udzielona zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Z poszanowaniem poufnego charakteru Pana/Pani danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60, 41- 940 Piekary Śląskie, Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich przy ul. Biskupa Nankera 103, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym:

- Asseco Data S.A. z siedzibą przy ul. Podolskiej 21, 81-321 Gdynia, której powierzono dane w związku z asystą techniczną zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie;

- LTC Sp. Z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie;

Ponadto, ze względu na konieczność kontroli społecznej, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać upublicznione na listach osób, z którymi powinny być zawierane umowy najmu, zgodnie z postanowieniami Uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3. Po zrealizowaniu tego celu dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych zgodnie z Załącznikiem nr 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.:

- w przypadku zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego - 5 lat od momentu jej wygaśnięcia,

- w przypadku niezawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego - 10 lat.

Okres ten może ulec zmianie, w przypadku zmiany przepisów prawa.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie zgody lub w celu zawarcia i realizacji umowy. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

 2. Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.

 3. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania udzielonej wcześniej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na przetwarzanie danych osobowych, którego dokonano przed jej wycofaniem.

 4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

 5. W zakresie danych wymaganych w niniejszym formularzu, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem ustawowym. Niepodanie danych uniemożliwia Administratorowi realizację celów wskazanych w pkt 3. W zakresie danych niewymaganych w formularzu wniosku, podanie przez Panią/Pana danych osobowych, jest dobrowolne.

 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.


INFORMACJE DODATKOWE:

Po podpisaniu umowy o rozłożenie kaucji zabezpieczającej na raty podpisywana jest umowa najmu lokalu mieszkalnego.


FORMULARZE:

1. Prośba o rozłożenie kaucji zabezpieczającej na raty

2. Oświadczenie o stanie majątkowym.