ZARZĄDZENIE NR 337/SR/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w zakresie przechowywania i archiwizacji dokumentacji dla Projektu pn.: ,,Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA PIEKARY ŚLĄSKIE" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Europejskiego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania 11.1.Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania 11.1.6 Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy.