ZARZĄDZENIE NR 313/SR/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie powołania Zespołu zarządzającego projektem pn.: "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA PIEKARY ŚLĄSKIE" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania 11.1.Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego , dla poddziałania 11.1.6 Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy