Data posiedzenia:
2023-05-29

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał zgodnie z wykazem zawartym w załączniku.
4. Przedstawienie i omówienie:
- Sprawozdań z rocznego wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2022,
- Sprawozdania finansowego Miasta Piekary Śląskie za rok 2022,
- Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piekary Śląskie za rok 2022,
- Informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Piekary Śląskie za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
5. Przyjęcie protokołu nr 56/23 posiedzenia Komisji w dniu 24 kwietnia 2023 r.
6. Sprawy bieżące, wnioski i wolne głosy radnych.
7. Zamknięcie obrad.


Uwagi:
Miejsce: sala 201 Urząd Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 84.
Godz. 15:00.

W obradach mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby.