ZARZĄDZENIE NR 196/BZS/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania z zakresu zdrowia publicznego, określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka uzależnień, pn. "Organizacja zamiejscowych form spędzania wakacji przez piekarskie środowisko dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w tym kolonii charytatywnych" oraz powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny w/w ofert