Zarządzenie Nr 158/POP/2023 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie: wsparcia realizacji zadania publicznego pn. Organizacja Mistrzostw Okręgu Mażoretek z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie