ZARZĄDZENIE NR 144/BZS/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/523/22 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej pozostające w zakresie zadań własnych gminy, tj. usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej