BKP.2110.3.2023

 

 

INFORMACJA

o wyniku naboru  na  wolne stanowisko urzędnicze

inspektora Referatu Budżetu i Planowania w Wydziale Finansowo-Budżetowym

w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie

 

 

               Prezydent Miasta Piekary Śląskie informuje, że zakończono procedurę wolnego i konkurencyjnego  naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora Referatu Budżetu i Planowania w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, w wyniku której wybrana została Pani Danuta Podora zam. w Piekarach Śląskich.

 

 

Uzasadnienie

 

Nabór na przedmiotowe stanowisko przeprowadziła Komisja Rekrutacyjna dokonując analizy: wykształcenia, wiedzy, posiadanych kwalifikacji, umiejętności, doświadczenia zawodowego oraz predyspozycji kandydatów uczestniczących w konkursie.

Pani Danuta Podora spełniła wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na przedmiotowym stanowisku. Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że kandydatka, spośród wszystkich aplikujących, w największym stopniu czyni zadość wymaganiom dodatkowym, pozwalającym na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku konkursowym.

Pani Podora uzyskała najwyższy wynik z rozmowy kwalifikacyjnej, gdyż  wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawa wymaganych w pracy na ww. stanowisku, tj. ustaw: o samorządzie gminnym,  o finansach publicznych,  o rachunkowości  oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodatkowym atutem kandydatki jest wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w administracji samorządowej na stanowisku urzędniczym.

Po zakończeniu postępowania konkursowego Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że Pani Danuta Podora posiada odpowiednie wykształcenie, predyspozycje, wiedzę, doświadczenie zawodowe i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie zadań na stanowisku konkursowym

 

 

 

 

Termin i miejsce publikacji informacji:

 

Informację o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora Referatu Budżetu i Planowania w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie publikuje się od dnia  20 marca 2023r. do 30 czerwca  2023r. poprzez jej zamieszczenie:

1)      w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piekary Śląskie www.bip.piekary.pl (zakładka: „Nabór na stanowiska”/ Kategoria „Informacje o wynikach naborów”),

2)      na stronie internetowej Urzędu Miasta Piekary Śląskie www.piekary.pl (zakładka „Wirtualny Urząd”/”Usługi dla mieszkańców”/„Nabór na stanowiska”),

3)      na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Piekary Śląskie, 41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 84 (parter).

 

                                                                               

Piekary Śląskie, dnia 20 marca 2023r.                                                                        Prezydent  Miasta

  Piekary  Śląskie

 

                                                                                                                                (-) Sława Umińska-Duraj