ZARZĄDZENIE NR 138/OR/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr ORo.0050.333.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Piekarach Śląskich z późn. zm.