Zarządzenie Nr 99/OS/2023 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na realizację Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Piekary Śląskie na lata 2015-2032.