Data posiedzenia:
2022-12-22

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.Wręczenie stypendium Rady Miasta i Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia uczniów - mieszkańców Piekar Śląskich.
4.Przyjęcie protokołu LVI sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 24 listopada 2022 r.
5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2023-2052 (druk nr 835).
6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2023 rok (druk nr 836):
1)odczytanie projektu uchwały budżetowej i prezentacja najważniejszych aspektów projektu budżetu,
2)odczytanie opinii Komisji właściwej do spraw budżetu,
3)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
4)dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
5)głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
7.Rozpatrzenie projektów uchwał - wykaz w załączeniu.
8.Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
9.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z działalności Rady Miasta za okres międzysesyjny.
10.Komunikaty, interpelacje oraz zapytania, wnioski i wolne głosy radnych.
11.Zamknięcie obrad