ZARZĄDZENIE NR 64/GP/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego przeniesienia własności lokalu niemieszkalnego (garażu) wraz  z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej niewydzielonej części działki gruntu na okres 40 lat

 

Wyłączenie jawności:

Informacja o nr księgi wieczystej została zanonimizowana, zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.
Anonimizacji dokonała Anna Strozik-Szefer - Pracownik Wydziały Gospodarki Przestrzennej