ZARZĄDZENIE NR 62/BZS/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie: ogłoszenia naboru osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, pn. "Organizacja działań samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów kobiet po mastektomii"