URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej:

Wydział Strategii i Rozwoju - Referat Działalności Gospodarczej

Nr karty: SRd.1611.46.2022

 

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY: Zmiana stanu faktycznego i prawnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

OGÓLNY OPIS:

 

Zgodnie z art. 18 ust. 7 pkt 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2023 r. poz. 165) warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

 

   WYMAGANE DOKUMENTY:

 

    1.Wypełniony formularz wniosku.

    2. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu). W sytuacji składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego bezpiecznym podpisem weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem (za pośrednictwem PeUP), dostarczenie dokumentu tożsamości do wglądu nie jest wymagane. W pozostałych sytuacjach dowód osobisty lub inny dokument tożsamości może być okazywany przy składaniu wniosku, w trakcie prowadzonego postępowania lub przy odbiorze dokumentu kończącego sprawę.

    3.Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

    4. Do wniosku należy dołączyć załączniki w zależności od rodzaju zmiany:

·         Zmiana branży sklepu lub rodzaju lokalu gastronomicznego: decyzja/zaświadczenie właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, ewentualna zmiana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej* (kody PKD), ewentualna zmiana w tytule prawnym do punktu sprzedaży.

·         Zmiana oznaczenia/danych adresowych przedsiębiorcy: zmiana danych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/Krajowym Rejestrze Sądowym, ewentualna zmiana w tytule prawnym do punktu sprzedaży, w decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zaświadczeniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

·         Zmiana składu osobowego wspólników spółki cywilnej: umowa/aneks do umowy spółki cywilnej, zmiana danych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ewentualna zmiana w tytule prawnym do punktu sprzedaży, w decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zaświadczeniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

·         W przypadku występowania kilku stron w postępowaniu konieczne jest złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na zmianę decyzji przez wszystkich członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową.

 

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

 

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 

1.       Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.

2.       Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

3.       Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.

 

Dokumenty do wglądu okazuje się urzędnikowi prowadzącemu sprawę przy składaniu wniosku. Dokumenty przesłane do wglądu pocztą tradycyjną - po dokonaniu czynności urzędowych - zostaną odesłane na wskazany adres.

Referat Działalności Gospodarczej ul. Bytomska 92,  pokój nr 03 - parter. Numer telefonu: (32) 77 61 480 i (32) 39 39 348. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00.

W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

 

OPŁATY:

 

1.     Przy wydaniu decyzji z urzędu wniosek jest wolny od opłat.

2.     Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej: 10 PLN.

3.     Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.                                                                         

 

Wpłata na konto bankowe: PKO Bank Polski SA Urząd Miasta Piekary Śląskie – Podatki 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566

 

Przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu - Kasa Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 pokój nr 01 – parter, Numer telefonu: (32) 39 39 318. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 16:30,  wtorek - czwartek 7:30 - 15:00,  piątek 7:30 - 13:30.  

 

4.     Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

1.     W terminie do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja administracyjna o zmianie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może zostać ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

      2.   Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

    • Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.
    • Poprzez pocztę tradycyjną.
    • Osobiście w siedzibie urzędu.

Referat Działalności Gospodarczej ul. Bytomska 92 pokój nr 03 parter. Nr telefonu: (32) 77 61 480 oraz (32) 39 39 348. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00. 

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

 

     1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.

     2. Informacje można uzyskać również telefonicznie. 
         Referat Działalności Gospodarczej ul. Bytomska 92 pokój nr  03 - parter. Numer telefonu: (32) 77 61 480 i (32) 39 39 348 Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

 

    1. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Piekary Śląskie. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

·         Przy pomocy formularza elektronicznego Odwołanie dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP, ile Odwołujący posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub Profil Zaufany ePUAP.

·         Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem   poleconym).

·         Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.

Urząd Miasta ul. Bytomska 84 Punkt Informowania Mieszkańców - parter. Numer telefonu: (32) 77 61 430 i (32) 39 39 361. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00.

    2. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.

    3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

    4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 

    5. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji.

 

SKARGI I WNIOSKI:

 

    1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

    2. Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.

    3. Pisemnie pocztą tradycyjną.

    4. Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00

    5. Ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

 

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba ul. Bytomska 84, pokój nr 201 poniedziałek 13:00 - 17:00 Numery telefonów: (32) 39 39 358.

 

    6. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

·        Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 165)

·         Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 2142).

 

INFORMACJE DODATKOWE: Brak

 

FORMULARZE: Wewnętrzne: Wniosek o zmianę stanu faktycznego i prawnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, oświadczenie o wyrażeniu zgody na zmianę stanu faktycznego i prawnego.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (w skrócie RODO), informuję, iż:

    1. Administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent Miasta w Piekarach Śląskich z siedzibą  przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.+48(32)3939411, adres e-mail: um@piekary pl, bip.piekary.pl

     2.W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych, ma Pani/Pan prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez administratora:

a)     drogą mailową na adres: dane.osobowe@piekary.pl

b)    pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej. 

    3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego polegającego na zmianie stanu faktycznego i prawnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na terenie Piekar Śląskich w związku z art. 18 ust. 7 pkt 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2023 r. poz. 165)

 

4.     Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy  minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawnione podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w przypadku prowadzenia korespondencji tradycyjnej, a także podmiotom przetwarzającym:

    • Asseco Data Systems S.A. z siedzibą przy ul. Podolskiej 21, 81321 Gdynia, której powierzono dane w związku z asystą techniczną zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie,
    • LTC spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

    5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu/celów, o którym/ch mowa w ust. 3. Po zrealizowaniu tego celu dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres 3 lat, licząc od upływu terminu ważności, wygaszenia bądź cofnięcia uprawnienia. Okres przechowywania może ulec zmianie ze względu na zmiany przepisów prawa.

    6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego  z przepisów prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit.e lub f RODO. 

    7. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych. Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.

    8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

    9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym związanym z realizacją pkt. 3. Konsekwencją nie podania danych wykonanie zadań określonych w pkt. 3  nie będzie możliwe.

    10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.