Zarządzenie Nr ORo.0050.541.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego, określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka uzależnień - zagospodarowanie czasu wolnego piekarskich dzieci i młodzieży obejmujące realizację zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym, oraz powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny w/w ofert.