Zarządzenie nr ORo.0050.801.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr ORo.0050.796.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 1 o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w informacjach, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie, której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: "Dystrybucja energii elektrycznej w 2023 roku"