Zarządzenie nr ORo.0050.783.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w informacjach, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczestniczenie uczniów i uczennic w kursach organizowanych w ramach projektu  pn.: "Piekarska Akademia Zawodowa- wsparcie dla uczniów i uczennic Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działania 11.2, Dostosowanie oferty kształcenia zawodowaego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów Poddziałanie 11.2.3 (...)