BKP.2110.30.2022

 

 

INFORMACJA

o wyniku naboru  na  wolne stanowisko urzędnicze

podinspektora Wydziału Komunikacji

w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie

 

 

               Prezydent Miasta Piekary Śląskie informuje, że zakończono procedurę wolnego i konkurencyjnego   naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora Wydziału Komunikacji w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, w wyniku której wybrana została p. Ewelina Kocjan-Gałuszka zam. w Piekarach Śląskich.

 

 

Uzasadnienie

 

Nabór na przedmiotowe stanowisko przeprowadziła Komisja Rekrutacyjna dokonując analizy: wykształcenia, wiedzy, posiadanych kwalifikacji, umiejętności, doświadczenia zawodowego oraz predyspozycji kandydatów uczestniczących w konkursie.

Pani Ewelina Kocjan-Gałuszka spełniła wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na przedmiotowym stanowisku. Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że kandydatka, spośród wszystkich aplikujących, w największym stopniu czyni zadość wymaganiom dodatkowym, pozwalającym na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku konkursowym.

Pani Kocjan-Gałuszka uzyskała najwyższy wynik z rozmowy kwalifikacyjnej, gdyż  wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawa wymaganych w pracy na ww. stanowisku, tj. ustaw: o kierujących pojazdami, Kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami,

Dodatkowym atutem kandydatki jest doświadczenie zawodowe zdobyte w administracji samorządowej na stanowisku urzędniczym.

Po zakończeniu postępowania konkursowego Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że Pani  Ewelina Kocjan-Gałuszka posiada odpowiednie wykształcenie, predyspozycje, wiedzę, doświadczenie zawodowe   i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie zadań na stanowisku konkursowym

 

Termin i miejsce publikacji informacji:

 

Informację o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora Wydziału Komunikacji          w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie publikuje się od dnia 2 grudnia 2022r. do dnia 31 marca 2023r. poprzez jej zamieszczenie:

1)      w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piekary Śląskie www.bip.piekary.pl (zakładka: „Nabór na stanowiska”/ Kategoria „Informacje o wynikach naborów”),

2)      na stronie internetowej Urzędu Miasta Piekary Śląskie www.piekary.pl (zakładka „Wirtualny Urząd”/”Usługi dla mieszkańców”/„Nabór na stanowiska”),

3)      na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Piekary Śląskie, 41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 84 (parter).

 

                                                                               

 

                                             

       Piekary Śląskie, dnia 2 grudnia 2022r.

                                                                                                                           

Prezydent Miasta

  Piekary Śląskie

 

                                                                                                                                (-) Sława Umińska-Duraj