Zarządzenie Nr ORo.0050.722.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds.oceny ofert w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej na terenie Miasta Piekary Śląskie w 2023 r.