Zarządzenie Nr ORo.0050.714.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie: wsparcia realizacji zadania publicznego pn. Muzyczna oprawa górniczego święta "Barbórki" dla mieszkańców Piekar Śląskich z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.