Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych w 2023 roku