Zarządzenie Nr ORo.0050. 575 .2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 12 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej, obciążającej nieruchomość gruntową stanowiącą własność Skarbu Państwa, objętą księgą wieczystą nr GL1T/00111945/6