Zarządzenie Nr ORo.0050.569.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr ORo.0050.556.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 1 września 2022 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości zamówienia większej lub równej niż kwoty określone w informacjach, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwa: "Wykonanie kompletnej i kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy kompleksu sportowego z zagospodarowaniem terenu w Piekarach Śląskich"