Zarządzenie nr ORo.0050.557.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 5 września 2022 r. w sprawie zorganiozwania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie "zamówienia z wolnej ręki" na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, o wartości zamówienia większej lub równej niż kwoty określone w informacjach, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: "Wykonanie prac remontowych kaplicy Maria Hilf po dewastacji 14.04.2022 r. - powtórzenie podobnych usług"