Zarządzenie Nr ORo.0050.548.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych, w planie finansowym Urzędu Miasta Piekary Śląskie oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2022 r.