Data posiedzenia:
2022-06-29

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie Raportu o stanie miasta Piekary Śląskie w roku 2021 (druk nr 756):
1)debata nad Raportem o stanie miasta Piekary Śląskie w roku 2021,
2)rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta wotum zaufania (druk nr 757).
4. Udzielenie Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie absolutorium za 2021 rok:
1)omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piekary Śląskie (druk nr 758),
2)omówienie sprawozdania finansowego Miasta Piekary Śląskie,
3)omówienie informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Piekary Śląskie (druk nr 759),
4)przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
5)rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Piekary Śląskie za 2021 r. (druk nr 760),
6)przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Piekary Śląskie,
7)przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piekary Śląskie w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Piekary Śląskie za 2021 rok,
8)głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie absolutorium za 2021 r. (druk nr 761).
5. Rozpatrzenie projektów uchwał - wykaz w załączeniu.
6. Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z działalności Rady Miasta za okres międzysesyjny.
8. Przyjęcie protokołu L sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 maja 2022 r.
9. Komunikaty, interpelacje oraz zapytania, wnioski i wolne głosy radnych.
10. Zamknięcie obrad.