Zarządzenie Nr ORo.0050.526.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie "zamówienia z wolnej ręki" na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości zamówienia większej lub równej niż kwoty określone w informacjach, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: Wykonanie kompletnej i kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy kompleksu sportowego z zagospodarowaniem terenu w Piekarach Śląskich