BKP.2110.15.2022

 

 

INFORMACJA

o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektora Referatu Gospodarki Komunalnej w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie

 

 

               Prezydent Miasta Piekary Śląskie informuje, że zakończono procedurę wolnego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora Referatu Gospodarki Komunalnej w Wydziale Inwestycji    i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, w wyniku której wybrana została Pani Ewelina Cichoń zam. w Siemoni.

 

 

Uzasadnienie

 

Nabór na przedmiotowe stanowisko przeprowadziła Komisja Rekrutacyjna dokonując analizy: wykształcenia, wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydatki, która jako jedyna złożyła aplikację  w konkursie.

Pani Ewelina Cichoń spełniła wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na przedmiotowym stanowisku. 

Pani Cichoń w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością przepisów prawa wymaganych w pracy na ww. stanowisku, m. in. ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o cmentarzach i chowaniu zwłok, Prawo o ruchu drogowym. Kandydatka posiada także doświadczenie zawodowe w pracy na stanowiskach biurowych.

Po zakończeniu postępowania konkursowego Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że Pani Ewelina Cichoń posiada odpowiednie wykształcenie, predyspozycje, wiedzę, doświadczenie zawodowe i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie zadań na stanowisku konkursowym

 

 

 

Termin i miejsce publikacji informacji:

 

Informację o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora Referatu Gospodarki Komunalnej w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie publikuje się od dnia 12 sierpnia 2022r. do dnia 30 listopada 2022r. poprzez jej zamieszczenie:

1)      w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piekary Śląskie www.bip.piekary.pl (zakładka: „Nabór na stanowiska”/ Kategoria „Informacje o wynikach naborów”),

2)      na stronie internetowej Urzędu Miasta Piekary Śląskie www.piekary.pl (zakładka „Wirtualny Urząd”/”Usługi dla mieszkańców”/„Nabór na stanowiska”),

3)      na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Piekary Śląskie, 41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 84 (parter).

 

                                                                               

Piekary Śląskie, dnia 12 sierpnia 2022r.

       Prezydent Miasta

      Piekary Śląskie

 

                                                                                                                                (-) Sława Umińska-Duraj