BKP.2110.17.2022

 

 

INFORMACJA

o wyniku naboru  na  wolne stanowisko urzędnicze

młodszego referenta Referatu Podatkowego w Wydziale Finansowo-Podatkowym

w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie

 

 

               Prezydent Miasta Piekary Śląskie informuje, że zakończono procedurę wolnego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta Referatu Podatkowego w Wydziale Finansowo-Podatkowym   w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, w wyniku której wybrana została p. Weronika Turoboś zam. w Piekarach Śląskich.

 

 

Uzasadnienie

 

Nabór na przedmiotowe stanowisko przeprowadziła Komisja Rekrutacyjna dokonując analizy: wykształcenia, wiedzy, kwalifikacji, umiejętności, doświadczenia zawodowego oraz predyspozycji kandydatów uczestniczących w konkursie.

Pani Turoboś spełniła wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na przedmiotowym stanowisku. Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że kandydatka, spośród wszystkich aplikujących, w największym stopniu czyni zadość wymaganiom dodatkowym, pozwalającym na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku konkursowym.

Pani Turoboś  uzyskała najwyższy wynik z rozmowy kwalifikacyjnej, gdyż  wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawa wymaganych w pracy na ww. stanowisku, tj. ustaw: o podatkach i opłatach lokalnych, Ordynacja podatkowa.

Po zakończeniu postępowania konkursowego Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że Pani Weronika Turoboś posiada odpowiednie wykształcenie, predyspozycje, wiedzę, doświadczenie zawodowe  i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie zadań na stanowisku konkursowym.

 

 

Termin i miejsce publikacji informacji:

 

Informację o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta Referatu Podatkowego w Wydziale Finansowo-Podatkowym  w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie publikuje się od dnia 8 sierpnia 2022r. do dnia 30 listopada 2022r. poprzez jej zamieszczenie:

1)      w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piekary Śląskie www.bip.piekary.pl (zakładka: „Nabór na stanowiska”/ Kategoria „Informacje o wynikach naborów”),

2)      na stronie internetowej Urzędu Miasta Piekary Śląskie www.piekary.pl (zakładka „Wirtualny Urząd”/”Usługi dla mieszkańców”/„Nabór na stanowiska”),

3)      na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Piekary Śląskie, 41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 84 (parter).

 

                                                                               

 

                                             

       Piekary Śląskie, dnia  8 sierpnia 2022r.                                                                                                                                            Prezydent Miasta Piekary Śląskie

                                                                                                                                                                                                                          (--) Sława Umińska-Duraj