Zarządzenie nr ORo.0050.457.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 29.07.2022 r. w sprawie przyznania dodatkowych środków Funduszu Pracy, przeznaczonych na realizację w 2022 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych oraz innych fakultatywnych zadań