Zarządzenie Nr ORo.0050.444.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/156/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych