BKP.2110.11.2022

 

 

INFORMACJA

o wyniku  naboru  na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektora Biura Zdrowia i Spraw Społecznych

w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie

 

 

               Prezydent Miasta Piekary Śląskie informuje, że zakończono procedurę wolnego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora Biura Zdrowia i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, w wyniku której wybrana została Pani Aleksandra Bednarska zam. w Piekarach Śląskich.

 

 

Uzasadnienie

 

Nabór na przedmiotowe stanowisko przeprowadziła Komisja Rekrutacyjna dokonując analizy: wykształcenia, doświadczenia zawodowego, wiedzy i umiejętności kandydatów, którzy uczestniczyli w konkursie.

Pani Aleksandra Bednarska spełniła wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na konkursowym stanowisku. Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że kandydatka spośród wszystkich aplikujących  w największym stopniu czyni zadość wymaganiom dodatkowym, pozwalającym na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku podinspektora.

W trakcie postępowania konkursowego kandydatka wykazała się znajomością przepisów ustaw:  o samorządzie gminnym, o zdrowiu publicznym, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego, o karcie dużej rodziny, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o finansach publicznych.

Kandydatka uzyskała najwyższy wynik punktowy zarówno z testu kwalifikacyjnego, jak i rozmowy kwalifikacyjnej.

W ocenie Komisji Rekrutacyjnej Pani Bednarska posiada odpowiednie wykształcenie, wiedzę, predyspozycje, umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie zadań na stanowisku konkursowym

 

 

 

Termin i miejsce publikacji informacji:

 

Informację o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora Biura Zdrowia i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie publikuje się od dnia 30 VI 2022r. do dnia 14 X 2022r. poprzez jej zamieszczenie:

1)      w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piekary Śląskie www.bip.piekary.pl (zakładka: „Nabór na stanowiska”/ Kategoria „Informacje o wynikach naborów”),

2)      na stronie internetowej Urzędu Miasta Piekary Śląskie www.piekary.pl (zakładka „Wirtualny Urząd”/”Usługi dla mieszkańców”/„Nabór na stanowiska”),

3)      na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Piekary Śląskie, 41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 84 (parter).

 

                                                                               

Piekary Śląskie, dnia 29 VI 2022r.                                                               

        Prezydent Miasta

      Piekary Śląskie

 

                                                                                                                                (-) Sława Umińska-Duraj