BKP.2110.10.2022

 

 

INFORMACJA

o wyniku naboru  na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektora Referatu Gospodarki Odpadami i Rolnictwa

w Wydziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa

w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie

 

 

               Prezydent Miasta Piekary Śląskie informuje, że zakończono procedurę wolnego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora Referatu Gospodarki Odpadami i Rolnictwa w Wydziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa, w wyniku której wybrana została Pani Monika Wiktor zam. w Piekarach Śląskich.

 

 

Uzasadnienie

 

Nabór na przedmiotowe stanowisko przeprowadziła Komisja Rekrutacyjna dokonując analizy: wykształcenia, doświadczenia zawodowego, wiedzy i umiejętności kandydatów, którzy uczestniczyli w konkursie.

Pani Monika Wiktor spełniła wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na konkursowym stanowisku. Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że kandydatka spośród wszystkich aplikujących w największym stopniu czyni zadość wymaganiom dodatkowym, pozwalającym na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku podinspektora.

W trakcie postępowania konkursowego kandydatka wykazała się znajomością ustaw: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o odpadach, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo łowieckie. Pani Wiktor uzyskała najwyższy wynik punktowy z rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowym atutem kandydatki jest doświadczenie zawodowe zdobyte w administracji samorządowej na stanowisku o zbliżonym zakresie obowiązków do stanowiska konkursowego.

 

W ocenie Komisji Rekrutacyjnej Pani Monika Wiktor posiada odpowiednie wykształcenie, wiedzę, predyspozycje, umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie zadań na stanowisku podinspektora  Referatu Gospodarki Odpadami i Rolnictwa w Wydziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa.

 

 

 

Termin i miejsce publikacji informacji:

 

Informację o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora Referatu Gospodarki Odpadami i Rolnictwa w Wydziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie publikuje się od dnia 28 VI 2022r. do dnia  30 IX 2022r. poprzez jej zamieszczenie:

1)      w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piekary Śląskie www.bip.piekary.pl (zakładka: „Nabór na stanowiska”/ Kategoria „Informacje o wynikach naborów”),

2)      na stronie internetowej Urzędu Miasta Piekary Śląskie www.piekary.pl (zakładka „Wirtualny Urząd”/”Usługi dla mieszkańców”/„Nabór na stanowiska”),

3)      na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Piekary Śląskie, 41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 84 (parter).

 

                                                                               

Piekary Śląskie, dnia  28 VI 2022r.                                                              

       Prezydent Miasta

      Piekary Śląskie

 

                                                                                                                                (-) Sława Umińska-Duraj