„Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania: „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy ul. Papieża Jana Pawła II wraz ze ścieżkami rowerowymi: Trasa nr 3 odcinek A2 – od skrzyżowania ul. Okrzei z ul. Szpitalną do ul. Prymasa St. Wyszyńskiego – Część 1 przedmiotu zamówienia / Trasa nr 1 odcinek A1 – wzdłuż ul. Gen. J. Ziętka, od skrzyżowania ul. S. Okrzei                            z ul. Gimnazjalną do okolicy zjazdu  z ul. Gen. J. Ziętka (rejon działki nr 2288/81) oraz Trasa nr 3 odcinek A1 – od skrzyżowania ul. S. Okrzei z ul. Gimnazjalną do skrzyżowania ul. Okrzei/ul. Janty       z ul. Szpitalną - Część 2 przedmiotu zamówienia / Trasa nr 3 odcinek A4 – od skrzyżowania ul. Prymasa St. Wyszyńskiego z ul. Czołgistów, wzdłuż nasypu drogowego autostrady A1 do wału rzeki Brynica oraz Trasa nr 3 odcinek A5 – wzdłuż prawego brzegu rzeki Brynicy, na odcinku od granicy pasa drogowego autostrady A1 do parku przy ul. Stanisława Wyspiańskiego – Część 3 przedmiotu zamówienia / Trasa nr 1 odcinek A2 –  od ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. Papieża Jana Pawła II – Część 4 przedmiotu zamówienia / Trasa nr 1 odcinek A3 – od ul. Papieża Jana Pawła II do ROD im. J. Wieczorka (rejon działki nr 254/62) – Część 5 przedmiotu zamówienia / Trasa nr 23 odcinek A1 – wzdłuż ul. Gen. St. Maczka, od skrzyżowania ul. Papieża Jana Pawła II z ul. Gen. St. Maczka do połączenia z Trasą nr 1 (ul. Olimpijska) – Część 6 przedmiotu zamówienia / Trasa nr 13 – wzdłuż ul. Papieża Jana Pawła II, od skrzyżowania ul. Papieża Jana Pawła II z ul. Gen. St. Maczka do ROD im. J. Wieczorka (rejon działki nr 172) – Część 7 przedmiotu zamówienia w Piekarach Śląskich”, objętego umową o dofinansowanie projektu: „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami rowerowymi w Piekarach Śląskich” nr UDA-RPSL.04.05.01-24-09E2/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna” Działanie 4.5 „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie” Poddziałanie 4.5.1 „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT” (WND-RPSL.04.05.01-24-09E2/16-005 pt. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami rowerowymi w Piekarach Śląskich”)”.